Arduan 4mg

1

Thương hiệu Gedeon Richter
Hoạt chất Pipecuronium Bromide
Mã sản phẩm M867
Arduan 4mg

1