BẢO NGUYỆT KHANG

Hoa xích đồng nam…..400mg Bạch đồng nữ ………550mg
Ý dĩ hạt………………100mg
Bạch mao căn……….200mg
Hồng hoa……………100mg
Ngải cứu ……………100mg
Ích  mẫu…………….400mg
Phụ liệu vừa đủ 1 viên